Algemene verhuur en betalingsvoorwaarden Hami Verhuur

Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo, zijn van toepassing op al onze transacties, afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Algemene voorwaarden van contractspartijen worden niet aanvaard en zijn niet van toepassing.

1. Huurovereenkomst:

De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder en verhuurder de overeenkomst ondertekenen dan wel mondeling overeenkomen.

De huurprijzen gelden voor een termijn van 3 dagen, tenzij anders overeengekomen, en wel vanaf de dag van afhalen/bezorgen tot en met de dag van terugbrengen/ophalen. Voor elke dag extra gebruik van het gehuurde berekenen wij een toeslag van 10% over de huursom.

De huurder dient bij het sluiten van de overeenkomst een geldig legitimatiebewijs te overleggen waarop het huidige woonadres staat vermeld. In bepaalde gevallen kan door verhuurder een borgsom worden verlangd, deze is geen voorschot op de huur en zal pas dan worden teruggegeven als is gebleken dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De borgsom geeft nooit recht op rente.

Schade, verlies of diefstal tijdens de huurperiode dient meteen aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder verplicht zich de opgelopen schade, het verlies of de diefstal in zijn geheel tegen nieuwwaarde te voldoen. Indien de huurder zich niet voor het aangaan van de huurovereenkomst op de hoogte stelt van de nieuwwaarde van het gehuurde, moet hij het door verhuurder vastgestelde bedrag zonder meer aanvaarden. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de schade, die geleden is door de huurder, ontstaan door het gehuurde. De huurder wordt aansprakelijk gesteld, ongeacht of hij voor het verlies, diefstal of het onbruikbaar raken van het gehuurde schuld treft. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de huurder. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade, verlies c.q. diefstal van het gehuurde.

Al onze prijzen zijn af magazijn, incl. btw tenzij anders overeengekomen. Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij deze in het offertebedrag uitdrukkelijk zijn inbegrepen. Onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden aangepast.

2. Aansprakelijkheid:

Voor verhuurder is geen aansprakelijkheid in welke mate ook, als de verhuurder niet juist of te laat het gehuurde ter beschikking stelt van de huurder.

De huurder dient ervoor te zorgen dat de locatie waar hij de gehuurde goederen geplaatst of opgehaald wil hebben tot op maximaal 10 meter afstand goed te bereiken is met zwaar verkeer. Indien hieraan niet is voldaan is verhuurder gerechtigd de overeenkomst op te heffen zonder overleg met de klant en zijn de extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de klant. De huurder zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent en/of goederen gedurende de hele huurperiode. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade aan voornoemd terrein of gebouw.

Het is eenieder verboden om stickers, aanplakbiljetten, plakband e.d. op tentzeilen te bevestigen. Bij verwijdering hiervan blijven lijmresten achter die zeer hardnekkig te verwijderen zijn. Reinigingskosten, die aanzienlijk kunnen zijn, worden aan huurder in rekening gebracht.

Tevens dient u er op te letten dat sommige artikelen, zoals o.a. confetti, papieren vlaggetjes en slingers, kleurstoffen kunnen bevatten en niet met het gehuurde in aanraking mogen komen. Deze artikelen laten, indien zij nat worden, kleurstoffen achter die niet meer te verwijderen zijn. De huurder dient goederen van stof die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen, anders ontstaan schimmelvlekken die er met wassen niet meer uit gaan.

In elk van zulke gevallen zijn wij genoodzaakt de huurder aansprakelijk te stellen en de nieuwwaarde van het gehuurde aan huurder in rekening te brengen.

Bij het huren van tenten dient u er voor te zorgen dat de plaats waar de tent opgebouwd moet worden vrij is van obstakels. Wachttijd, indien niet meteen met opbouwen begonnen kan worden, wordt aan huurder in rekening gebracht. Schade, toegebracht aan niet verwijderde goederen kan nooit op de verhuurder verhaald worden.

3. Gebruik, onderhoud en teruggave:

De huurder dient het gehuurde op afgesproken tijdstip in de staat zoals hij het heeft ontvangen terug te bezorgen. Reinigingskosten, manco's of breuk worden aan huurder in rekening gebracht. Ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen, kratten, kisten, transportkarren e.d. mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en moeten droog en afgesloten worden opgeslagen.

Wij bezorgen uitsluitend op de begane grond. Huurder dient ervoor te zorgen dat iemand op de afgesproken dag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de goederen. Door ons geleverde aantallen zijn de juiste. Teneinde problemen te voorkomen dient u bij aflevering de goederen te controleren en te tellen. De goederen dienen op de dag van ophalen vanaf het afgesproken tijdstip gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld of teruggeplaatst in de hiervoor ter beschikking gestelde transportkarren op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet schoon of niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de klant extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Op de afgesproken ophaaldag dient iemand aanwezig te zijn voor de teruggave.

4. Einde huurovereenkomst:

De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de normale of onderling afgesproken huurperiode. Indien verhuurder door onvoorziene omstandigheden niet in staat is het gehuurde op de afgesproken dag/tijd op te komen halen kan hij hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld en zal geen enkele schade, hierdoor ontstaan, aanvaarden. De verhuurder kan echter ten alle tijde de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een juridische beslissing nodig is. Voor eventueel geleden schade kan de huurder zich niet beroepen op de verhuurder.

Annuleren van een geplaatste order is alleen mogelijk tot 6 weken voor de leveringsdatum tegen betaling van 15% over het totaalbedrag van de bestelde goederen. Tot 3 weken voor leveringsdatum wordt 30% berekend. Tot 1 week voor leveringsdatum berekenen wij 50%. Hierna wordt het totale verschuldigde huurbedrag aan huurder in rekening gebracht.

De klant dient verhuurder schriftelijk in kennis te stellen indien hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan.

5. Betaling:

De betaling dient contant bij aflevering van het gehuurde te worden voldaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen, door verhuurder te bepalen, kan een factuur worden gestuurd welke binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden betaald.

Komt de huurder de betalingsvoorwaarden niet na, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, dan kan de verhuurder zonder meer de huurder in een procedure betrekken. Een betalingsherinnering hoeft de verhuurder aan de huurder niet te doen.

Reclames betreffende de factuur uitsluitend binnen 5 dagen na factuurdatum.

Voor het versturen van facturen met een waarde van minder dan € 100.00 excl. btw worden € 5.00 euro porto en administratiekosten in rekening gebracht.

Incassokosten, voortvloeiende uit wanbetaling of misbruik van de huurovereenkomst, komen voor rekening van de huurder. De huurder is tevens de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd vanaf de eerste dag van overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6. Arbitrage:

Bij geschillen tussen de huurder en de verhuurder inzake de huurovereenkomst worden deze aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Maastricht. Op alle huurovereenkomsten is verder het Nederlandse recht van toepassing.